Till innehållet

Policy för samtrafik

Denna policy för samtrafik med andra internetoperatörer är fastställd av Sunets styrelse den 17 januari 2008.
I detta sammanhang definieras en internetoperatör som den som driver verksamhet inom internetområdet och har eget AS-nummer, samt ej använder ”defaultrouting”. Denna policy beskriver inte Sunets policy för samtrafik gentemot universitet, högskolor et. c.

Samtrafik (peering)

 • Samtrafiken bedöms av styrelsen för Sunet vara till nytta för Sunets användare.
 • Samtrafik (peering) sker via den eller de nationella internetknutpunkter till vilka Sunet har anslutning eller via annan sammankopplingspunkt till vilken Sunet har anslutning.
 • Samtrafik och routing skall ske på ett tekniskt sunt sätt enligt de riktlinjer som anges i avsnitt 8.2 nedan och enligt de övriga överenskommelser som kan göras från fall till fall.
 • Internetoperatör får på intet sätt störa trafik till eller från Sunet.
 • Överenskommelse om samtrafik gäller tills vidare om inte någondera parten säger upp avtalet. Uppsägning skall ske med en (1) månads varsel.
 • Sunet har rätt att, utan avgivande av ersättning, omedelbart bryta överenskommelsen om samtrafik om här angivna förutsättningar inte uppfylls.

Förmedling av trafik mellan internetoperatörer

Sunet förmedlar inte trafik (s.k. transit) mellan Internetoperatörer.

Tekniska riktlinjer för routing m. m. vid samtrafik med Sunet

 • Routing skall ske med BGP4 (RFC 1171, RFC 2858), och samtrafiken skall ske på ett tekniskt sunt sätt.
 • Routing får ej utbytas över knutpunkt eller annan sammankopplingspunkt med routingprotokoll som utnyttjar multicast eller broadcast, t.ex. RIP eller OSPF.
 • Vid konfigurering av samtrafiken med annan internetoperatör skall man sträva efter att trafiken styrs och filtreras med hjälp av information i aktuella vägvalsregister. Detta för att få en försäkran att trafik endast går till och från adresser som verkligen tillhör aktuell internetoperatör.
 • Sunet kommer att hålla sin information i registren uppdaterad och aktuell.
 • Routing grundad på andra principer än ovan, och som inte överenskommits med Sunet får ej användas för att styra trafik till eller från Sunets nät.
 • Vid samtrafik via mer än en sammankopplingspunkt sker peering i normalfallet enligt modellen ”short-exit” (hot potato), d. v. s. man lämnar över till den punkt som är närmast i det egna ryggradsnätet. För mer detaljerad beskrivning, se ”AS-1653” i RIPE-databasen.
 • Tekniken för eventuell lastdelning över flera parallella förbindelser skall i förekommande fall på förhand överenskommas av bägge parter.
 • S.k. privata AS-nummer får endast användas i en knutpunkt eller annan sammankopplingspunkt om de koordinerats med samtliga internetoperatörer som har anslutning till knutpunkt eller annan sammankopplingspunkt.
 • Sunet annonserar samma prefix i alla knutpunkter. Denna information innehåller så kallad MED-information, som kan användas av motparten för vägval. För mer detaljerad beskrivning, se ”AS-1653” i RIPE-databasen. Sunet lyssnar också på MED, så motparten kan på det viset även ange preferenser för trafikstyrning.
 • AS-PATH får inte förlängas av en knutpunkt i sig, d. v. s. peering skall ske direkt mellan Sunet och den aktuella motparten via direktförbindelse eller gemensamt media.
 • Sunet accepterar inkommande trafik till Sunets nät från operatörer/organisationer anslutna bakom en Sunet-ansluten kund, under förutsättning att detta annonseras i publika vägvalsregister (exempelvis hos RIPE) av berörda parter. Notera att detta inte nödvändigtvis innebär att Sunetanvänder den vägen för trafik tillbaka till den aktuella organisationen.